بخش محصولات

محصولات شرکت تولیدی تهران دلتا در سه بخش  -  زیره کفش  -  چرم مصنوعی  -  پلی اول  طبقه بندی می گردد .