ارتباط با دفاتر فروش

دفتر فروش سعدی- زیره

شماره تماس: ۳۳۹۰۲۲۲۵ 021
ایمیل: sale.sole@tehrandelta.com

دفتر فروش جابرزاده- چرم                 محصولات: کیفی- کفشی- لباسی- سررسید

شماره تماس: ۳6614514 021
ایمیل: sales.saadi@tehrandelta.com

دفتر فروش یافت آباد- چرم             محصولات: مبلی- خودرو

 شماره تماس: ۶۶۳۲۱۶۸۱ 021
ایمیل: sales.yaftabad@tehrandelta.com

دفتر فروش دلاوران- چرم                  محصولات: مبلی- خودرو

شماره تماس: ۷۷۱۳۱۴۱۳ 021
ایمیل: sales.delavaran@tehrandelta.com

دفتر فروش قم- چرم                       محصولات: کیفی- کفشی

شماره تماس: 37303016 025
ایمیل: sales.qom@tehrandelta.com