انتخاب رئیس هیات مدیره دلتا به عنوان عضو هیات مدیره انجمن ملی پلیمر