حضور تهران دلتا در نمایشگاه کفش، صندل و صنایع وابسته استان قم